Avís Legal i Política de Privacitat

Objecte Social

CENTRE D'ATENCIÓ PISCOLÒGICA PSICOPEDAGÒGICA I LOGOPÈDICA S.C.P. (d'ara endavant, CENTRE CAPI) és un centre sanitari especialitzat en el camp de la psicopedagogia, la logopèdia i la psicoteràpia en nens, adolescents i adults.

Identificació

En compliment amb el deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web www.centrecapi.es.

  • Denominació: CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PSICOPEDAGÒGICA I LOGOPÈDICA S.C.P.
  • Domicili: Avda. Sant Ildefons 36 2n 2a – 08940 – Cornellà de Llobregat
  • Telèfon: (+34) 933 756 027
  • Correu electrònic: gestioncapi@centrecapi.es
  • CIF: J58123555
  • Inscrita al Registre de Centres Sanitaris del Departament de Salut amb Nº de Registre E08574326
  • Societat Professional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb Nª SP100

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a CENTRE CAPI o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n'ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comerciales contingudes en aquesta Web pertanyen a CENTRE CAPI, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n'ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis españoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l'autorització expressa i per escrit de CENTRE CAPI o del titular de les mateixes.

L'accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de CENTRE CAPI o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial excepte que s'estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d'ús

L'accés a aquest lloc Web implica l'acceptació sense reserves d'aquestes condicions d'ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Està expressament prohibit l'ús dels continguts d'aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

CENTRE CAPI no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se'n puguin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L'usuari s'obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

CENTRE CAPI es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

CENTRE CAPI no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errades a l'accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d'evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat única de donar resposta a les consultes o peticions que ens faci arribar a través del formulari de contacte posat a la seva disposició a la nostra pàgina web.

En cap cas CENTRE CAPI farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat. CENTRE CAPI es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments establerts a l'anomenat Reglament.

Les dades facilitades per fer-nos arribar una consulta o sol·licitud es conservaran mentre existeixi una obligació legal de conservació o se'n puguin derivar responsabilitats jurídiques de la gestió realitzada pel CENTRE CAPI.

No obstant això, vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. També us informem del dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Competent en matèria de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s'està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: CENTRE D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PSICOPEDAGÒGICA I LOGOPÈDICA S.C.P. – Avda. Sant Ildefons 36 2n 2a, 08940, Cornellà de Llobregat – T. +34 933 756 027 – gestioncapi@centrecapi.es

Política de protecció de menors

Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, n'accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 18 anys.

Està prohibit l'accés i l'ús d'aquesta pàgina per part de persones menors de 18 anys d'edat.

CENTRE CAPI recorda a les persones majors d'edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a d'altres Webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per CENTRE CAPI, per aquest motiu, CENTRE CAPI no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.